Platform Norway

Velferdsalliansen

(European Anti Poverty Network)

Postboks 8752 Youngstorget
N – 0028 Oslo

 

Visiting address:
Storgata 28
N – 0184 Oslo

 

www.velferdsalliansen.no

 

Mr. Rolf Solvang, Secretary
e-mail: rolf@velferdsalliansen.no
fon +47 22113495